Kernactiviteiten

Akfa Thuiszorg werkt cliënt gericht. Vanuit dit vertrekpunt staan de wensen van de cliënt altijd centraal, deze worden geïnventariseerd en gerealiseerd binnen de grenzen van wat mogelijk is. Akfa Thuiszorg wil actief zijn binnen het spectrum van extramurale zorg en dienstverlening en zal daar waar mogelijk participeren binnen ketenzorgprojecten.

Akfa Thuiszorg organiseert de zorg zoals de cliënt dat wenst en kan daarin thuisondersteuning bieden in de vorm van Verpleging, Persoonlijk Verzorging en Gespecialiseerde begeleiding. Regionaal zal per doelgroep behoefte gepeild worden met samenwerkende ketenpartners, gekeken naar initiatieven op het gebied van zorgverlening.